nikoniko.nl

niko niko

gifts that grow into flowers

https://www.nikoniko.nl/

Domain rank for nikoniko.nl

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 8.05 8.35 7.46
2017-11-15 6.33 -1.72 arrow_drop_down 5.67 -2.68 arrow_drop_down 7.65 0.19 arrow_drop_up
2018-02-27 7.93 1.60 arrow_drop_up 7.93 2.26 arrow_drop_up 7.93 0.28 arrow_drop_up
2018-05-04 7.53 -0.40 arrow_drop_down 6.78 -1.15 arrow_drop_down 9.04 1.11 arrow_drop_up
2018-08-08 6.20 -1.33 arrow_drop_down 5.83 -0.95 arrow_drop_down 6.94 -2.10 arrow_drop_down
2018-11-07 5.98 -0.22 arrow_drop_down 5.26 -0.57 arrow_drop_down 7.44 0.50 arrow_drop_up
2019-02-05 6.81 0.83 arrow_drop_up 6.27 1.01 arrow_drop_up 7.88 0.44 arrow_drop_up
2019-05-07 6.51 -0.30 arrow_drop_down 5.85 -0.42 arrow_drop_down 7.83 -0.05 arrow_drop_down
2019-08-07 6.74 0.23 arrow_drop_up 6.06 0.21 arrow_drop_up 8.10 0.27 arrow_drop_up
2019-11-11 6.87 0.13 arrow_drop_up 6.18 0.12 arrow_drop_up 8.24 0.14 arrow_drop_up
2020-02-10 6.99 0.12 arrow_drop_up 6.30 0.12 arrow_drop_up 8.38 0.14 arrow_drop_up
2020-06-16 6.74 -0.25 arrow_drop_down 5.93 -0.37 arrow_drop_down 8.35 -0.03 arrow_drop_down

Position of nikoniko.nl compared to other dot nl domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 17,853 45,175 33,262
2017-11-15 48,666 -30,813 arrow_drop_down 119,802 -74,627 arrow_drop_down 33,495 -233 arrow_drop_down
2018-02-27 19,834 28,832 arrow_drop_up 41,626 78,176 arrow_drop_up 28,372 5,123 arrow_drop_up
2018-05-04 26,814 -6,980 arrow_drop_down 68,663 -27,037 arrow_drop_down 13,135 15,237 arrow_drop_up
2018-08-08 50,896 -24,082 arrow_drop_down 102,962 -34,299 arrow_drop_down 42,890 -29,755 arrow_drop_down
2018-11-07 57,906 -7,010 arrow_drop_down 120,974 -18,012 arrow_drop_down 36,901 5,989 arrow_drop_up
2019-02-05 43,446 14,460 arrow_drop_up 92,741 28,233 arrow_drop_up 31,500 5,401 arrow_drop_up
2019-05-07 47,176 -3,730 arrow_drop_down 106,582 -13,841 arrow_drop_down 32,257 -757 arrow_drop_down
2019-08-07 38,212 8,964 arrow_drop_up 88,678 17,904 arrow_drop_up 26,248 6,009 arrow_drop_up
2019-11-11 34,558 3,654 arrow_drop_up 82,725 5,953 arrow_drop_up 25,359 889 arrow_drop_up
2020-02-10 33,998 560 arrow_drop_up 76,277 6,448 arrow_drop_up 22,991 2,368 arrow_drop_up
2020-06-16 38,399 -4,401 arrow_drop_down 91,914 -15,637 arrow_drop_down 24,086 -1,095 arrow_drop_down

Search trend for nikoniko